Informace k přijímacímu řízení

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve šk. roce 2023/2024

Od 1. 1. 2024 je plánována účinnost nové legislativní úpravy přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří.

Důležité změny

- Možnost podat až 3 přihlášky na SŠ.
- Tři způsoby podání přihlášek.
- Prioritizace vybraných škol.
- Potvrzení od lékaře jako samostatná příloha. Musí být uvedeny správné kódy oborů vzdělání.
- Zrušení zápisových lístků.
- Zrušení odvolání proti nepřijetí.

 

Přijímací řízení na střední školy 2023/2024

Způsoby podání přihlášek

Jsou na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy.

- Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou)
- Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
- Podáním výpisu vytištěného z online systému.
- Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

- Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
- Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku.
- Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
- Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
- Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.
- Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

- Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
- Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku.
- Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
- Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
- Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
- Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Termín podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

- Do 30. listopadu 2023 možnost podat až 2 přihlášky.
- Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.

 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat

- až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky
Pokud uchazeč v listopadu podal 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, může se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, bude mít na přihlášce celkem 5 škol.
Termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je od 1. do 20. února 2024 

Určení priority jednotlivých škol:
- Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
- Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
- Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.                                                                                   
- Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.
- Pevné pořadí nelze měnit.


Součástí přihlášky
:  
Čestné prohlášení podávající osoby, že uchazeč souhlasí s jejím podáním.               
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud to škola vyžaduje.                        
Kopie vysvědčené (nebo výpisy) z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.                   
Doporučení školského poradenského zařízení, pokud má uchazeč podpůrné opatření.
Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení (u cizinců).             
Žádost o prominutí zkoušky z ČJ (cizinci).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky                                                              

pro čtyřleté obory vzdělání pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024

pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií úterý 16. dubna 2024 a středa 17. dubna 2024

v náhradním termínu se koná pro všechny obory v pondělí 29. dubna 2024 a v úterý 30. dubna 2024

Školní část přijímací zkoušky                                                                                      
od 2. do 15. ledna 2024               talentové zkoušky do oborů Užité umění                                 od 15. – do 31. ledna 2024          talentové zkoušky na konzervatoře
2. ledna – 15. února 2024            talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou 
15. března – 23. dubna 2024        školní přijímací zkoušky pro všechny obory

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se nekoná do učebních oborů (tj. do oborů se závěrečnou zkouškou a do oborů s výučním listem).

Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatura a z matematiky. Zkouška z ČJ trvá 60 minut a z matematiky 70 minut.                                                     
Každý uchazeč, který si podá přihlášku alespoň na jednu střední školu s maturitní zkouškou, bude konat JPZ dvakrát, započítává se mu lepší výsledek.

Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a oznámeny uchazeči.

 

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejní ředitelé středních škol 15. května 2024 na veřejně přístupném místě.              
Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů, bude přijat do oboru umístěného na přednostnějším místě v přihlášce.                                                      
Pokud uchazeč nechce nastoupit na školu, kam je přijat, vzdává se práva na přijetí. Tímto se zcela vzdává přijetí v 1. kole přijímacího řízení a může podat přihlášku do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení

Do druhého kola přij. řízení je možné se přihlásit, pokud uchazeč nebyl přijat v 1. kole nebo se vzdal práva na přijetí. Může si podat až 3 přihlášky. Na střední školu s maturitní zkouškou se může hlásit jen v případě, že v 1. kole konal JPZ.            
Termín podání přihlášek do 2. kola přij. řízení je 20. – 24. května 2024.
Výsledky budou zveřejněny 21.června 2024.

Třetí a další kola přijímacího řízení

Do 3. kola se bude možné přihlásit v případě, že uchazeč nebyl přijat ke vzdělávání ve 2. kole nebo se vzdal práva na přijetí. Třetí a další kola si budou jednotlivé školy vyhlašovat samostatně. Není omezen počet přihlášek. Přihláška se podává v papírové formě, na každou školu jen jedna  přihláška.

Všechny informace najdete na webových stránkách /www.prihlaskynastredni.cz/

Informační systém bude spuštěn 15. ledna 2024, přihlášku bude možné podat od 1. února 2024.

Online testy CERMATu k přijímacím zkouškám

Na odkazu TAU - přijímačky (cermat.cz) naleznete online testy z přijímacích zkoušek předchozího roku a jednotlivé úlohy na procvičení pro 5., 7. a 9. ročník.

 Mgr. Hana Kopecká

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni