Informace k přijímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 - 2023

Přihlášky na SŠ a SOU

 • - v prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihláškyØ na tiskopisech obou přihlášek uchazeč uvede obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání v jedné škole)ve stejném pořadí
 • - termín podání přihlášek do 1. března 2023  
 • kritéria  přijímacího   řízení  stanoví  ředitel  SŠ  nejpozději  do  31. 1. 2023, jsou zveřejněna na webových stránkách příslušné školy
 • - přihlášku podává zákonný  zástupce  žáka sám řediteli  příslušné SŠ,  a to osobně nebo poštou
 • - je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky, v případě jejího zaslání  provozovatelem  poštovních služeb uschovat  podací  lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.

 

Přihlášku uchazeči vyplní a vytiskne škola

Uchazeč musí přinést výchovné poradkyni informaci o dalším vzdělávání a to do 18. 2. 2023.  Tato informace bude obsahovat jméno a příjmení žáka, název, adresu školy, název oboru a číslo oboru a podpis jednoho z rodičů.
Na prvním místě bude škola, o kterou má větší zájem. Výchovná poradkyně přihlášku vyplní,  předloží řediteli školy k podpisu a přihlášku vrátí uchazeči. Uchazeč si sám zajistí vyjádření lékaře k přihlášce (kolonka Zdravotní způsobilost uchazeče.
Zákonný zástupce sám odešle přihlášku na vybrané střední školy. 

Náležitosti přihlášky

 • - termín přijímacího řízení  - celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku se v přihlášce neuvádí.
 • - uvádí se termín konání školní přijímací zkoušky (pokud má škola vlastní přijímací  zkoušku
 • - na přihlášce je třeba mít potvrzení lékaře, pokud to požaduje vybraná škola, je možné mít vyjádření lékaře samostatně jako přílohu k přihlášce
 • - k přihlášce u uchazečů se speciálními  vzdělávacími  potřebami je možno přiložit  potvrzení  z vyšetření v PPP nebo v SPC
 • - do kolonky „Schopnosti, vědomosti,  zájmy..“ je možné napsat  umístění uchazeče v okresním kole olympiád a soutěží, okopírované diplomy je možné přiložit jako přílohu
 • - nesmí chybět datum, podpis uchazeče a zákonného zástupce

 

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté obory vzdělání
1.  termín:     čtvrtek    13. dubna 2023
2.  termín:     pátek      14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
termín: pondělí   17. dubna 2023                                              
termín: úterý       18. dubna 2023

Náhradní termíny:
termín: 10. května 2023
termín:  11. května 2023

Výsledky přijímacího řízení

 • - Obory středního vzdělání s maturitní  zkouškou: do 28. dubna 2023 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
 • - do 30. dubna 2023 zveřejní ředitel školy celkové hodnocení uchazečů v 1. kole
 • - u oborů středního vzdělání s výučním listem: zveřejní ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023, v tomto termínu zároveň zašle rozhodnutí o nepřijetí
 • - ředitel SŠ zveřejní výsledky na svých webových stránkách nebo ve škole
 • škola zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy, a to alespoň na dobu 15 dnů;   
 • zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Přijatý uchazeč již nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
 • - ředitel školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům

 Zápisový lístek

 • - zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce na ZŠ osobně proti podpisu nebo je předán žákovi oproti podpisu
 • odevzdáním zápisového lístku žák potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole
 • - pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč  10 pracovních dnů, a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých  uchazečů čili do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí je nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek      
 • - vydává se pouze jeden zápisový lístek
 • - zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou

Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje.         
Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky. Přitom pro uplatnění uvedených výjimek není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat.

Postup při odevzdávání zápisového lístku na SŠ

Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní část oddílu 1. Takto vyplněný zápisový lístek musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem). Musí to udělat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

V případě, že žáka přijmou na střední školu na základě odvolacího řízení, může si uchazeč vyžádat zápisový lístek zpět a vyplní část oddílu 2.

Možnost odvolání

 • - každý uchazeč, jemuž je doručeno rozhodnutí o nepřijetí, je oprávněn se proti tomuto rozhodnutí odvolat
 • - je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60 odst. 19 školského zákona). Odvolání se  podává písemnou formou řediteli SŠ.
 •  

 

Další kola přijímacího řízení

 • - uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona
 • - podá přihlášku/y ke vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola / jeden obor vzdělání
 • - v dalších kolech přijímacího řízení celkový počet přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání není omezen, a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, koná se v jednom termínu stanoveném ředitelem střední školy
 • - termíny pro podání přihlášky stanoví také SŠ, uplatňuje se přímo u ředitele SŠ, který druhé kolo, příp. další kola, přijímacího řízení vypsal
 • - zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona
 •  

Krajský úřad

Zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 22 školského zákona.

Informace

Webové stránky školy – seznam SŠ, prezentace
Webové stránky MŠMT, www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent .cz
www.edulk.cz
prijimacky.cermat.cz
prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Mgr. Hana Kopecká

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni