Školní řád

Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v budově školy vyskytují. Školní řád vychází ze zákona 561/2004 Sb., a na konkrétní situaci Základní školy Přerov, Svisle 13, a aplikuje jednotlivá ustanovení tohoto zákona.

 

Školní řád schválen Školskou radou dne 12. 10. 2023.

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy


Preambule

K návštěvě školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně, s vědomím práva vybrat si školu, kde chce získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a využívat podmínek práce této školy.

Předpokládá se, že je dítětem vedeným k úctě ke člověku a všemu, čím je tato země obdařena, ať přírodou nebo duševní a fyzickou prací člověka.

Plné znění školního řádu

 

EU strukturální a investiční fondy

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Michaela Doleželová
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK Rodiče vítáni