Ostatní projekty

Rozvoj školního arboreta

Projekt se realizoval v období školního roku 2013/2014.

Na základě poskytnutí finančního příspěvku 15 000,- z programu podpory EVVO v Olomouckém kraji a příspěvku 10.000,- z fondu Sdružení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13 byly provedeny další úpravy školní zahrady, navezena zemina, srovnán terén, vytvořeny záhony, zakoupeno zahradní posezení, dále pořízeny dva kompostéry, vybudováno jezírko s vodními rostlinami a živočichy a zakoupeny a vysázeny byliny a dřeviny k dobudování školního arboreta.

Po předchozích zkušenostech jsme tentokrát preferovali tyto rody trvalých dřevnatých rostlin s výraznými léčivými účinky: rakytník, dřín, dřišťál, hloh, jeřáb, angrešt, rybíz.

Projekt po celou dobu realizace doprovázely různé doprovodné ekologické aktivity.

V rámci výuky praktických činností proběhla úprava pozemku, výsadba rostlin a poté udržovací práce – rytí, okopávání, zalévání, protrhávání, hnojení kompostem, prořezávání keřů a stromů. Zároveň se stále arboretum využívalo k výuce, k činnosti kroužků, činnosti družiny, kdy děti využívají zahradu především k relaxaci a hrám, k pozorování jednotlivých druhů organismů při realizaci dílčích projektových dnů. V zimním období žáci 2. stupně vyrobili a nainstalovali v areálu arboreta další ptačí budky a krmítka, dále se podíleli na skupinové práci zaměřené na byliny ve stravě člověka. Během výuky praktických činností se také zapojili do výroby popisných tabulí a informačních cedulek o vysázených rostlinách.

V měsíci dubnu ke „Dni Země“ byly vyhlášeny celoškolní akce na téma třídění odpadů a život v zahradě. V hodinách výtvarné výchovy se děti prvního a druhého stupně zabývaly pomocí různých technik vytvářením výkresů na téma - „Ptáci v arboretu“, „Rostliny v arboretu“, „Roční období v arboretu“.

V hodinách českého jazyka vznikla složka diktátů a slohových prací na téma „Arboretum“.

Během výuky přírodopisu se žáci 7. ročníku podíleli na sestavení herbáře bylin zahradních i divoce rostoucích. Žáci 9. ročníku se do projektu zapojili vypracováním samostatných seminárních prací zaměřených na zahradu a naše nejbližší životní prostředí.

V rámci světového dne zdravé výživy žáci 8. ročníku zpracovali pracovní list na téma „Zdravá výživa a životní styl člověka“.

V měsíci dubnu se konala beseda „Včely“ pro žáky 3. a 4. ročníků. Ve spolupráci s včelaři se děti nejen seznámily s životem včel, ale také s pomůckami včelařů a produkty včel prostřednictvím názorných ukázek a videoprojekce.

Součástí projektu byla také slavnostní instalace krmítek a seznámení se s hnízdními částmi pro rorýse v nové zateplené fasádě školy formou nácviku a prezentace písní s tématy přírody.

Realizace projektu neprobíhala pouze na půdě školy a zahrady.  V průběhu roku žáci turisticko - ekologického kroužku navštívili krásnou přírodu CHKO Beskydy, Jeseníky a Hostýnské vrchy, kde se věnovali pozorování vybraných druhů bylin s výraznými léčivými účinky, v některých lokalitách s endemickým výskytem.

Projekt doprovázely dva časově rozsáhlejší ekoprogramy -  „Ostrov života“ pro děti z okolních mateřských škol. Žáci třídy 6.A si připravili krátkou procházku arboretem s pohádkovými bytostmi a zvířátky, úkoly zaměřené na život v arboretu, ochutnávku bylinných čajů a výrobu výtvarné koláže zahrady.

Další program „Hmyzí kamarádi naší zahrady“ se zúčastnili žáci prvního stupně. Formou her, smyslového vnímání, tvořivých činností a pozorování se přirozenou cestou seznámili s podzimní zahradou a jejími obyvateli.

Do projektu se již v období realizace zapojil maximální počet osob, jak z řad pedagogů, žáků, externích pracovníků, tak i z řad veřejnosti města Přerova.

Proměna zchátralé školní zahrady v arboretum má příznivý vliv nejen na žáky a pracovníky školy, ale také na širokou veřejnost a pomáhá škole rozšířit a ucelit prostory pro výchovu a vzdělávání dětí. Prostor využívají a budou i nadále využívat žáci naší školy, děti z DD, děti z MŠ a zároveň děti s rodiči při návštěvě školního hřiště v odpoledních hodinách.

Dochází postupně k obnovení biodiverzity území uprostřed městské zástavby a současně probíhá osvěta týkající se čistoty ovzduší, biologických odpadů, významu živin, humusu a budování kompostérů.

O projektu informujeme veřejnost na webových stránkách školy, ve školním časopise „Svislák“, ve zpravodajství KTV Přerov, v ročence k výročí naší školy a v místním tisku.

projekt archivován

Kontakty

Základní škola Přerov, Svisle 13
Svisle 13, 750 02 Přerov

Sekretariát
Skopalová Jitka
tel.: 581 701 811
skola@zssvisle.cz
Datová schránka: y48ut8e

Školní družina
tel.: 733 257 397
tel.: 581 701 817

Školní jídelna
Iva Hošťálková
tel.: 581 207 165

ESF EU MŠMT OPVK EU strukturální a investiční fondy